Om zo maar eens een dominee eruit te lichten heb ik ds. A. van Selms gekozen (links op de foto).

Van 23 maart 1930 tot 1935 was ds A. van Selms predikant in Hansweert. Prof. dr. A van Selms werd in 1906 geboren in Amsterdam en huwde op 22 mei 1930 te Arnhem met Johanna Schrijvers.

Daarvoor voltooide hii zijn theologische studie in 1929, in dat jaar hij door het Provinciaal Kerkbestuur van Overijssel werd toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk.
Na zijn eerste gemeente diende hij nog de Hervormde gemeente Culemborg. Op 2 januari 1938 werd hem eervol ontslag verleend als Hervormd predikant met bevoegdheid van emeritus, wegens benoeming tot hoogleraar in de Semietische talen aan de universiteit van Pretoria. Prof. Dr. A. van Selms is aan deze universiteit als zodanig werkzaam geweest tot juli 1971, toen hem emeritaat werd verleend.

Van huis uit behoorde Van Selms tot de ethische richting. In Utrecht volgde hij twee studierichtingen, Semitische talen en theologie, die voor hem onafscheidelijk verbonden disciplines waren. Gedurende zijn studie nam hij als assistent van de Leidse assyrioloog F.M.Th, de Liagre Böhl deel aan de door E. Sellin geleide opgravingen te Sichem en volgde hij terzelfdertijd een cursus aan het Deutsch-evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes te Jeruzalem onder leiding van A. Alt. Door deze ervaring groeide er een hechte vriendschaps-band met De Liagre Böhl, die hij als zijn grote leermeester beschouwde. De bijbelse archeologie zou hem zijn hele leven blijven boeien. Hij promoveerde in 1933 op een onderwerp dat in het grensgebied van assyriologie, O.T. en godsdienstwetenschap lag:
De Babylonische termini voor zonde.

Te Culemborg kwam Van S. op de weer ingestelde tweede predikantsplaats om, in de geest van Kerkopbouw, samen te werken met de toenmalige vrijz. meerderheid. Naast het pastoraat verrichtte hij wetenschappelijk onderzoek, resulterend in commentaren op Ezra en Nehemia en / Kronieken voor de serie Tekst en uitleg, artikelen onder meer in NedTTen OEV. en de boekjes De Zondag, Solidair! en De Bijbel in het gezin. Zijn bestseller God en de mensen zou hij pas in Zuid-Afrika voltooien, een boek dat bij zijn leven twaalf keer werd herdrukt. Met zijn benoeming in 1938 aan de Universiteit van Pretoria tot lector Semitische talen in de Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, naast B. Gemser als hoogleraar, verkreeg Van S. de status van predikant van de Nederduitsch Herv. Kerk van Afrika en werd hij tevens door deze kerk benoemd tot parttime docent bijbelse archeologie in haar Fakulteit Teologie, Afdeling A.

Tijdens zijn ambtsperiode in Hansweert was mejuffrouw Jenny Oom organiste in de kerk.

Op de foto hiernaast is op de Naamlijst der Predikanten, die achter in de kerk hangt, te zien welke predikanten in Hansweert hebben gediend.


 

 


De andere predikanten die in de gemeente Hansweert gediend hebben zijn:

1920-1924
1924-1927
1928-1929
1930-1935
1936-1943
1943-1946
1947-1952
1952-1958
1958-1963
1964-1973
1973-1977
1978-1980
1980-1988

 
G.J. Waardenburg
A.G.B. ten Kate
F.W.J. Brümmer 
A. van Selms          (foto links)
H.J. Plaggermars
A.J. Hovy
A.J. van den Ham
A. de Haan             (foto midden)
J. Bronsgeest 
B. van der Lelie       (foto
rechts)
J.R. Kok 
C.J. Schorer 
W.B. Harleman
 

               

             


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 18 juli 2010