Het samengaan van de
Hervormde gemeenten Hansweert en Schore-Vlake


De eerste tekenen die erop wijzen dat het tot een samenwerking komt tussen de gemeenten Hansweert en Schore dateren al vanaf 1982 toen vanuit de Provinciale Kerkvergadering aangedrongen werd op een samenvoeging van beide gemeenten.
Op 23 januari 1983 werd dhr. Haasnoot benoemd in een dienst gehouden in de gemeente Schore-Vlake. Dhr Haasnoot is nog niet afgestudeerd, maar zal als bijstand in het pastoraat gaan functioneren.
Nadat kandidaat Haasnoot op 3 november 1985 als predikant bevestigd werd (door Prof. Dr. G.L. Goedhart uit Brussel) ontvangt de kerkenraad een brief op 11 november 1986 van ds. Haasnoot waarin hij mededeelt dat hij zijn werk in de gemeente Schore-Vlake op 1 januari 1987 zal beëindigen.

Schore en Vlake worden vacant
Reeds in 1984, op 5 juni is er tussen de kerkenraden van Hansweert en Schore-Vlake een gezamenlijke vergadering geweest. Het was een orienterende bijeenkomst waarin men zich de vraag stelde: wil men een samenwerking aangaan? Dat Hansweert en Schore niet gemakkelijk meer apart een eigen predikant zullen kunnen betalen is duidelijk.
Ook is er een schrijven van beide kerkvoogdijen binnengekomen dat het financieel mogelijk zal zijn in
1985 gezamenlijk een parttime predikant te beroepen voor 66%.
De kerkenraad van Hansweert zou het liefst in de toekomst samen met de gemeente Schore-Vlake een parttime predikant beroepen.
Wat wil Schore? Wil Schore ooit samengaan? Op dat moment zijn beide gemeenten niet vacant. Ook Hansweert heeft dan nog een eigen predikant.
Als ds. Haasnoot daadwerkelijk 1 januari 1987 Schore heeft verlaten is de gemeente vacant. Als consulent wordt aangesteld ds. L.A. de Graaf uit Biezelinge. Ds. de Graaf is een bekende in de ring Kruiningen en op de hoogte van de eventuele combinatie met Hansweert.

Op 23 april 1987 is er een vergadering van afgevaardigden van kerkvoogden en kerkenraden van beide gemeenten. Die vergadering wordt gehouden thuis bij Mw. de Beij, waarbij tevens dhr. Poley uit Hansweert en de heren De Visser en De Vrieze uit Schore aanwezig zijn. Ds. Rinkema, vertegenwoordiger van het Moderamen van de Provinciale Kerkvergadering is als gast daarbij aanwezig. De vergadering is van belang voor de rechtzekerheid voor de beide gemeenten. Wordt de combinatie aangegaan dan weet de te beroepen predikant waar hij of zij aan toe is met deze twee gemeenten.
Op 26 april 1988 wordt dan ook een brief naar het Breed Moderamen van de Classis in Goes gestuurd. Daarin wordt vermeld dat de beide gemeenten de wens uitspreken om tot één combinatie te komen volgens Ord. 2.7 van de kerkorde van de Nederlands Hervormde Kerk.
Nu ds. Harleman uit Hansweert een beroep heeft aangenomen naar Kerkdriel zouden de gemeenten het op

 


prijs stellen dat de constructie op 8 mei 1988 zou kunnen ingaan. Op 9 mei 1988 is de toestemming verleend voor de combinatie Hansweert-Schore en kan het beroepingswerk inderdaad gaan beginnen.
De naam Vlake is in de nieuw gevormde combinatie niet meer teruggekeerd. Reden daarvoor is dat er door de vele veranderingen in het grondgebied van Vlake er maar weinig bewoners meer zijn.

Vacaturetijd
Nadat ds. Haasnoot uit Schore en ds. Harleman uit Hansweert zijn vertrokken breekt de vacaturetijd aan. Deze zal duren van 1 januari 1987 tot 1 februari 1989.
Tijdens een gemeenteavond op 27 oktober 1987 wordt besloten dat de kerkenraden en kerkvoogdijen op 1 januari 1988 aangepast zullen gaan werken.

Het beroepingswerk kan nu gaan beginnen. Nadat er eerst advies gevraagd is aan de landelijke beroepingscommissie worden er namen doorgegeven. Echter geen van de opgegeven personen heeft interesse voor onze gemeente. Wel wordt er spontaan gesolliciteerd door kandidaat Visser. Genoemde kandidaat komt op beroep preken en worden door beide gemeenten beroepen, maar kandidaat Visser neemt het beroep niet aan.
In een kerkelijk vakblad Woord en Dienst wordt een advertentie geplaatst waarop slechts 1 reactie binnenkomt, namelijk die van katecheet dhr. F.A. Bergwerff uit Middelburg.
De gesprekken met dhr. Bergwerff door de beroepingscommissie en met de beide kerkenraden zijn dermate positief, dat toestemming gevraagd wordt om hem te benoemen voor de twee gemeenten als pastoraal medewerker voor een parttime verband van 66%.
De toestemming wordt verleend en 22 januari 1989 wordt dhr. Bergwerff bevestigd als pastoraal medewerker voor de gemeente Hansweert-Schore.

De bevestiging vindt plaats in een morgendienst te Hansweert terwijl de intrede in de middagdienst in Schore zal zijn. Ook de cantorij o.l.v. Janny Dieleman werkt hieraan mee, evenals de organiste Karin Nieuwenhuijzen en Anne Marie de Beer op blokfluit. Bevestiger is ds. J.A.H. Brok predikant te Dinxperlo en vriend van dhr. Bergwerff.
In zijn dankwoord gaat dhr. Bergwerff (hij heeft duidelijk aangegeven dat hij voor zijn gemeente Fred genoemd wil worden) nog in op dat Hansweert-Schore nog niet één gemeente is, maar twee aparte, met een eigen kerkgebouw en kerkenraad. Elke kerkvoogdij blijft de eigen inkomsten en uitgaven houden. Wel gaan de besprekingen nu door om tot één gemeente te komen.
Het einde van de Hervormde gemeente Hansweert en Schore-Vlake is nu officieel een feit. Want 1 januari 1995 is de datum waarop we aan de naam Hansweert-Schore zullen moeten gaan wennen.
Een nieuw logo voor de gefuseerde gemeente wordt ontworpen door Ko de Visser en zal voortaan dienst gaan doen als symbool voor de nieuwe start. De laatste kerkenraadsvergadering van Schore is op 12 december 1994, voor sommigen een emotioneel gebeuren, anderen denken: eindelijk is het zover.

Een groep gemotiveerde mensen gaat vanaf nu samenwerken met in het achterhoofd het besef dat een stuk geschiedenis wordt afgesloten, maar vol vertrouwen naar een gezamenlijke toekomst.

 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 26 november 2010